• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Panorama

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

27153295 10213218769601496 748225872 nZ okazji 73 rocznicy wyzwolenia Lubienia Kujawskiego spod okupacji niemieckiej została przygotowana specjalna lekcja historii w Zespole Placówek Oświatowych. Dnia 19 stycznia 2018 roku w ramach zajęć świetlicowych i dydaktycznych, uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zapoznali się z przygotowaną prezentacją multimedialną. Społeczność uczniowska poznała rys historyczny lokalnego miasteczka oraz „Hymn Lubienia Kujawskiego”. Celem tych lekcji było kultywowanie pamięci historycznej i tradycji „małej ojczyzny” oraz uświadomienie młodemu pokoleniu, że miejsce z którego pochodzą też posiada swoją piękną, nieznaną historię! Inicjatorami byli nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie, Panowie: Marcin Kubisztal i Andrzej Dominowski.

Więcej --tutaj--

ostrzmeteo3

20180117 084236Trwają prace związane z remontem wnętrza budynku Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawskim. Wykonawcą prac jest Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD S.C. z Brudzenia Dużego. Koszty prac remontowych pokrywa w całości spółka Barska Centrum Lecznicze, jako podmiot realizujący świadczenia medyczne w budynku. Remont wnętrza ma na celu podniesienie standardu i warunków funkcjonowania ośrodka zdrowia. 

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku budynek ośrodka zdrowia przeszedł gruntowną termomodernizację. W ramach prac remontowych wykonana została termomodernizacja budynku, tj. docieplenie ścian zewnętrznych, częściowa wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej, wymiana pokrycia dachowego oraz dobudowa wejścia do części mieszkalnej. W ramach remontu przewidziano także zmianę sposobu użytkowania I piętra oraz poddasza na lokale mieszkaniowe, które gmina planuje przeznaczyć do sprzedaży w bieżącym roku. Wykonane prace znacząco poprawiły estetykę obiektu, w którym świadczone są usługi medyczne.

W ramach poprawy warunków lokalowych budynków gminnych ośrodków zdrowia w 2016 roku wykonano remont budynku Ośrodka Zdrowia w Kłóbce. W ramach przeprowadzonego remontu ocieplono budynek oraz wykonano zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Należy nadmienić, że na mocy zawartych z gminą porozumień w kosztach remontów w/w obiektów partycypują finansowo podmioty prowadzące działalność leczniczą w tych budynkach.

ferie1

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. 
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.

Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

 

Poniżej linki z filmami upowszechniającymi wiedzę o istnieniu i roli rejestru wyborców

- https://www.youtube.com/watch?v=jGOrbygR208 wersja bez tłumacza języka migowego;

- https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs wersja z tłumaczem.

26733801 1615887221824256 3730818700941665267 nW niedzielę 14 stycznia 2018 roku Lubień Kujawski grał w rytm 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem pieniążki były zbierane dla wyrównywania szans dla noworodków. Siedziba sztabu została ulokowana w Centrum Kultury, a jego szefem był Pan Marcin Kubisztal. Od wczesnych godzin rannych 15 wolontariuszy kwestowało na ulicach Lubienia Kujawskiego i Kłóbki. Od godziny 16 w sali widowiskowej CK rozpoczęły się występy artystyczne dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Lubień Kujawski. Finał rozpoczęły formacje taneczne z Centrum Kultury: SMERFETKI i FLESH KIDS oraz Justyna Jastrzębska i Piotr Grzelak. Następnie odbyły się występy wokalne: SP KŁÓBKA reprezentowały – Sandra Anecka i Karolina Jastrzębska, a SP KANIBRÓD reprezentowały – Oliwia Soborska, Natalia Gientka, Alicja Miklaszewska, Zuzanna Paczyńska i Katarzyna Okupska. Swój fantastyczny minirecital miała również laureatka wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych – ALICJA DEICKA. Nie mogło też zabraknąć w takim dniu pokazu ratownictwa medycznego z firmy FANTOMAN przy współudziale uczniów SLO Choceń. Swój wyjątkowy ledowy pokaz zaprezentowała także grupa DRAGON FIRESHOW oraz grupa wolontariuszy BAJKED. Na zakończenie wystąpili: GRACJAN PIASZCZYŃSKI – instrumenty klawiszowe, zespół wokalny HARMONIA oraz reprezentanci ZPO LUBIEŃ KUJAWSKI – Angelika Żychlewicz, Dominika Spychała oraz Julia Góralska. Wszystkie wyżej wymienione występy były przeplatane licytacjami, podczas których w sumie zebrano 3350 zł. Punktem kulminacyjnym było tzw. ,,Światełko do nieba'' z pokazem sztucznych ogni o godzinie 20, który koordynował Pan Jacek Kosmalski. Wielkie słowa uznania należą się KOMISJI FINANSOWEJ w składzie: Leokadia Rakocińska - Zaborowska, Krystyna Ziemińska i Zdzisława Lewandowska, która przez kilkanaście godzin rzetelnie i sumiennie podliczała wszystkie dostarczone do nich pieniążki przez wolontariuszy. W sumie Lubień Kujawski zebrał 9906,11 zł!!! Sztab bardzo serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji 26. Finału WOŚP oraz za gadżety i vouchery na licytację następującym podmiotom:
• POLCALC i WIRKE,
• DANCE STUDIO JUDYTA WITKOWSKA,
• PAŁAC BURSZTYNOWY,
• FUNDACJA ,,SAMOTNA MAMA'',
• LUMISTUDIO,
• ANNA MUJTA FOTOGRAFIA,
• KK ,,ANWIL" WŁOCŁAWEK,
• MUJTA ENGLISH LESSONS.

Zdjęcia --tutaj--

komisjaPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 17.01.2018 r. (środa) o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: plany pracy na 2018 rok.

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej

 

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza przetarg ustny ograniczony, który odbędzie się w dniu 20 luty 2018 r. (wtorek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 10.00 na  sprzedaż  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej stanowiącej własność gminy Lubień Kujawski położonej w m. Rzeżewo, obręb ewidencyjny Rzeżewo:

L.p.  nr. działek       powierzchnia            numer               cena wywoławcza      kwota wadium

                                    w ha                        KW                        w zł                              w zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. 173 i 178         1,9200             WL1W/00048508/4      60.000,00                 6.000,00

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto  03 9557 1029 0000 3186 2000 0005  w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 14 lutego 2018 r. (środa), oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej wraz z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium  przyjmuje się datę wpływu  na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra  przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna  w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra  zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski grunt przeznaczony na cele rolne.  Dla w/w nieruchomości nie została wydana decyzja Starosty Włocławskiego określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej oraz nie został sporządzony uproszczony plan urządzenia lasu.

Ograniczenia: działka nr 173 obciążona jest służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez działkę gruntu nr 177 na rzecz każdoczesnego właściciela (współwłaściciela) działki nr 173.   

Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości jako grunty rolne, do jej sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196). Zgodnie z art. 2a cytowanej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne osoby niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 w/w ustawy oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4 może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej na wniosek. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 w/w ustawy oraz przedłożą Komisji Przetargowej  do dnia 14 lutego 2018 r. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy (z wykorzystaniem wzorów stanowiących załączniki, do pobrania w Urzędzie Miejskim, pokój nr 2)  oraz zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż  nieruchomości oznaczonej jako działki nr 173 i 178 o łącznej powierzchni 1,92 ha, położonej w m. Rzeżewo” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29. Osoby, które w w/w terminie i miejscu nie przedłożą wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.

Koszty związane  z zawarciem aktu notarialnego  ponosi nabywca.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

W przypadku wystąpienia  nieujawnionych na mapie  sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia  w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) a także ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm). Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerem telefonu 54 2844322.

 

komisjaPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 16.01.2018 r. (wtorek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: plany pracy na 2018 rok.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wojciechowska Elżbieta

kruszywoGmina Lubień Kujawski ogłosiła przetarg, którego przedmiotem jest dostawa kruszywa przeznaczonego na remonty dróg gruntowych na terenie gminy Lubień Kujawski w 2017 roku. Dostawa kruszywa, oprócz sprzedaży samego kruszywa, obejmuje załadunek, ważenie, transport i rozładunek kruszywa drogowego - rozciąganie po drodze i wyrównanie, na wskazanych drogach gminnych. Dostawa kruszywa jest realizowana w ramach środków funduszu sołeckiego. Na zakup kruszywa przeznaczono z funduszu sołeckiego ponad 288 tys. zł. Kruszywo ma zostać wbudowane w drogi gruntowe najpóźniej do końca czerwca br. Oferty w przetargu można składać do 19 stycznia br.. Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--